Bližšie informácie o projekte Univerzita bez hraníc nájdete na webovej stránke Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

http://www.upjs.sk/verejnost-media/univerzita-bez-hranic/